นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

            บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้ามุ่งหวัง (“ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ในการดำเนินธุรกิจ

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้
- ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย
- ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์  รหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อทางสื่อออนไลน์ (เช่น Line ID, FB ID หรือช่องทางการสื่อสารออนไลน์อื่นๆ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
- ข้อมูลด้านอาชีพ
- ข้อมูลแหล่งรายได้ที่นำมาซื้อรถ
- ข้อมูลที่อยู่
- ข้อมูลระดับการศึกษา
- ข้อมูลจำนวนสมาชิกในครอบครัว
- ข้อมูลรายได้เฉลี่ยรายเดือนของครอบครัว
- ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่ท่านยึดถือครอบครองอยู่
- ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านให้ความสนใจ สั่งจอง หรือสั่งซื้อ เช่น ประเภท รุ่นและสีของรถยนต์ ราคาของรถยนต์ ประเภทการใช้งานรถยนต์ ลักษณะการใช้งานรถยนต์
- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับไว้

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง โดยบริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงเป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ   หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.kow.co.th / KOW CONNECT Application หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัท (“เว็บไซต์”) ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากลูกค้าท่านอื่น ๆ หรือบริษัทคู่ค้า ของบริษัทฯ กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มไฟแนนซ์ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ  สมาคมการค้าหรือองค์กรอื่น เป็นต้น

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทตรีเพชร และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือผู้จำหน่าย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1)  เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มโค้วยู่ฮะ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง อนึ่ง ในนโยบายฉบับนี้ “บริษัทในกลุ่มโค้วยู่ฮะ” หมายถึง บริษัทที่บริษัท โค้วยู่อะมอเตอร์ จำกัด หรือบริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(2)   เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มโค้วยู่ฮะ
(3)   เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทในกลุ่มโค้วยู่ฮะ
(4)   เพื่อสื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือ แก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย
(5)   เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการแก่ท่าน
(6)   เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ ของบริษัทในกลุ่มโค้วยู่ฮะ
(7)   เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มโค้วยู่ฮะ , การติดต่อเพื่อนัดหมายการตรวจสภาพหรือซ่อมบำรุงรถยนต์ , การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ
(8)   เพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันรถยนต์
(9)   เพื่อปฏิบัติตามสัญญา
(10) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(11) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทในกลุ่มโค้วยู่ฮะ ผู้จำหน่าย บริษัทในกลุ่มสถาบันการเงิน  ไฟแนนซ์ บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ   ของบริษัทในกลุ่มโค้วยู่ฮะ เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3
4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในการบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

(1)  ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ เพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มโค้วยู่ฮะ
(2)  ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม  
(3)  ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้  
(4)  ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้  
(5)  ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้  
(6)  ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ  
6. การใช้คุกกี้
“คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิก โดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

7. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

8. ติดต่อเรา
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด อีเมล์: kowyoohahmotor@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์: 043225700-11

ที่อยู่: 359/2 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

ไม่พบเนื้อหา
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้